سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
ساکت می گردد تا سلامت بماند و می پرسد تا بفهمد . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 88 مرداد 2 , ساعت 12:26 صبح

داستان :

از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: یکی از پادشاهان بنی اسرائیل مردی را ناگزیر کرد که به انتخاب و اختیار خود یکی از چهار عمل زشت شراب خواری ، زنا ، قتل یا خوردن گوشت خوک را مرتکب شود و گرنه او را خواهد کشت . آن مرد شراب خوردن را برگزید چون مست شد بقیه ی زشتی ها را نیز مرتکب شد « الغدیر، ج 6، ص 257» 

شعر :

  ابلیس  شبی   رفت به بالین جوانی           

                                          آراسته با شکل   مهیبی سرو بر را

    گفتا  که منم مرگ  اگر خواهی زینهار            

                                            باید بگزینی تو یکی زین  سه خطر را

یا آن پدر پیر خودت  را بکشی  زار              

                                            یا  بشکنی  از خواهر خود سینه و سر را

یا خود  زمی ناب  بنوشی دو ـ سه  ساغر 

                                            تا  آن  که  بپوشم  زهلاک  تو  نظر را

لرزید از این بیم جوان برخود و جا داشت      

                                         کز مرگ فتد لرزه به تن ضیفم «شردرنده» نر را

گفتا پدر و خواهر من سخت عزیزند                  

                                             هر گز نکنم  ترک  ادب این  دو نفر را

جامی دو ـ سه نوشید چوشد خیره ز مستی            

                                             هم خواهر خود را زدو هم کشت پدر را

1-رسول اکرم(ص):شراب خوار اگر سخنی گفت باور نکنید، اگر خواستگاری کرد به او زن ندهید، اگر بیمار شده به عیادتش نروید، و اگر مرد بر جنازه اش حاضر نشوید و به او امانت مسپارید .« وسایل الشعیه ، ج 25، ص 29، خ31077»

2-امام صادق(ع) : آن که دخترش را به عقد میگسار در آورد چنان است که گویا او را در آتش افکنده است .« وسایل الشیعه ، ج 25 ، ص 312ریال خ 31986»

ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ