سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
خداوند ـ تبارک و تعالی ـ با غیرت است و هر باغیرتی را دوست دارد و به سبب غیرتش بود که همه کارهای زشت را، چه نهان و چه آشکار، حرام کرده است. [امام صادق علیه السلام]
 
پنج شنبه 88 خرداد 28 , ساعت 7:1 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

امام رضا علیه السلام فرمود:

خدا به یکی از پیامبران وحی کرد که بامداد، اول چیزی که جلوت آمد بخور، و دومی را بپوشان، و سومی را بپذیر، و چهارمی را نومید مکن، و پنجمی را از او بگریز.فرمود: چون صبح شد و از منزل بیرون آمد، کوه سیاه بزرگی جلوش آمد، ایستاد و با خود گفت: پروردگارم فرمان داده که این را بخورم در حیرت ماند . سپس به خودش آمد و گفت : به راستی پروردگار والا مقام من فرمان ندهد،مگر به چیزی که تاب آن را دارم . رفت به سویش تا آن را بخورد ، چون نزدیکش می رفت کوچک می شد تا به آن رسید دید یک لقمه ای است ، آن را خورد و دریافت که خوشمزه ترین چیزی بوده که خورده .سپس رفت و تشت طلائی یافت با خود گفت : پروردگارم فرمان داده این را پنهان کنم، یک گودالی کَند و تشت را در آن نهاد و خاک روی آن ریخت .گذشت و متوجه شد که آن تشت پدیدار شد. باخود گفت : همان که پروردگارم فرمانداده بود انجام دادم و گذشت . به یکباره دید پرنده ای  است ویک باز (پرنده شکاری) دنبال اوست پرنده گرد او چرخید ، با خود گفت : پروردگارم فرمان داده که این را بپذیرم ، آستینش را گشود و پرنده درون آن رفت ، آن باز گفت : شکار من را از من نگرفتی ، من چند روز است که دنبال آن هستم ، فرمود :پروردگارم به من فرموده این را نومید نکنم مقداری غذا پیش او انداخت و دور شد . ناگاه گوشت مردار بدبوی کرم افتاده ای را دید ، با خود گفت: پروردگارم به من فرموده از این بگریزم ، از آن گریخت و برگشت .پس در خواب دید که گویا به او گفته شد که به آنچه که به آن فرمان داده شدی و انجام دادی ، آیا می دانی چه بود؟ گفت نه . به او گفته شد:

 اما آن کوه که دیدی آن خشم است بنده چون خشم کند خود را گم کند در برابر بزرگی خشم و چون خود را نگه دارد و اندازه خود را بشناسد و خشم خود را فرو نشاند سرانجامش همان لقمه خوشمزه ای است که خوردی .

اما آن تشت کار نیک است که چون بنده پنهانش کند و بپوشاندش خدا نخواهد جز آن که آشکارش بکند تا بنده خود را به آن آرایش کند علاوه بر آنچه از مزد آخرت برای او پس انداز کرده.

و اما پرنده ، مردی است که اندرزی برای تو می آورد او را و اندرزش را بپذیر.

 واما باز، مردی است که برای حاجتی پیش تو می آید او را نا امید نکن .

و اما گوشت گندیده ، غیبت و بدگویی است از آن بگریز .لیست کل یادداشت های این وبلاگ